January 26, 2020

Mili Butka Gjuha Shqipe dhe toponimet e lashta iliro-thrake.

Mili Butka Gjuha Shqipe dhe toponimet e lashta iliro-thrake.

 

MILI BUTKA
Gjuha Shqipe dhe toponimet e lashta iliro-thrake.

Bora (mali në Epir) = Boreas (era veriore trakane) = Bora (bora e karstit) = Maja Borit = bor (gegisch), dbor (Toskov), vdor (dibranisch), dor (mirditisch Schnee). Maja Borit analoge me gjermanike “Schneeberg”. Bor është një “Urwort” shqiptar. Me dbor Deboras Ptolomean duhet të krahasohet; shih. gjithashtu Nr. 25 Deriopes.

Përveç kësaj, fshati trak i Bor-brega, ndarja e të cilit në Bor dhe Brega mund të vërtetohet nga emri i vendit maqedonas Brygias dhe emri i vendit të trakëve Brege-dava, duhet krahasuar me këtë grup, veçanërisht kuptimin e dava si “vend” Breza e Thrakit me siguri nuk mund të kombinohet me bregin shqiptar (bregu, huazuar edhe nga sllavët) dhe i vështirë për t’u bashkuar me keltin Celtic briga Closer është Thracian bria (Veste) dhe Bryger (njerëzit) Borbriga do të thotë “kështjellë dëbore”

https://milibutka.blogspot.com/2017/01/boreas-perendia-e-bores-apo-e-veriut.html
Dr. Franz Baron Nopcsa* “Paralelizmat Thrako – Shqiptare”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *